Българска Вендинг Асоциация-Сдружение с нестопанска цел е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание. Сдружението е създадено да подпомага своите членове за постигане на целите, предвидени в Устава, както и да представлява и защитава техните общи интереси.