УСТАВ


НА


БЪЛГАРСКА ВЕНДИНГ АСОЦИАЦИЯ - СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"

Приет на учредително събрание, състояло се в гр.Пловдив

на 31.08.2009г., изменен на извънредно Общо събрание, състояло се в град Пловдив на 20.11.2009 г.
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. (1) „Българска Вендинг Асоциация - сдружение с нестопанска цел", наричано по - долу сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) „Българска Вендинг Асоциация - сдружение с нестопанска цел" е създадено да подпомага своите членове за постигане на целите, предвидени в настоящия устав, както и да представлява и защитава техните общи интереси.
(3) Основни понятия, използвани в настоящия устав са:

- Автоматизирана търговия - продажба на дребно на стоки и / или услуги чрез вендинг машини.

- Вендинг машини - устройства, които са предназначени за продажба на дребно на стоки и / или услуги, които се активират чрез поставяне на монети, банкноти, символи, карти, специална команда, или по друг начин.
(4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(6) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Наименование
Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименование „Българска Вендинг Асоциация - сдружение с нестопанска цел", което допълнително може да се изписва и на чужд език.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочени в документите от кореспонденцията на Асоциацията.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр.Пловдив, община Пловдив, бул. „Марица" 52.

Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничена със срок или друго прекратително условие.
Определяне на дейността
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в развитието и разпространението на автоматизираната търговия, техниката и технологиите на вендинг - машините.

Основни цели на Сдружението

Чл. 6. Основни цели на Сдружението са:

1.Допринасяне за развитието и популяризирането на автоматизиран търговски пазар на територията на Р България;

 1. Насърчаване на бизнес репутацията и доверието към пазара на автоматизираното търгуване;
 2. Представителство и защита на правата и интересите на членовете на Сдружението;
 3. Взаимодействие с държавните органи и администрация, местните държавни органи за изпълнение на целите на Сдружението, насочени към създаване на благоприятна икономическа и правна среда за развитие на пазара на автоматизираната търговия в Р България;
 4. Защита на интересите на членовете си в областта на обществените услуги, разработване на предложения за подобряване на правната рамка, уреждаща дейността в областта на автоматизираната търговия, да се насърчи приемането на съответните закони и наредби, които отговарят на интересите на членовете на Сдружението;
 5. Разработването на единни стандарти и технически изисквания за оборудване и компоненти за автоматизираната търговия, работещи на територията на Р България;
 6. Хармонизация и оптимизация на бизнес компании, опериращи в областта на автоматизираната търгувия;
 7. Публикуването на информация, публикации за преглед на състоянието на цялостната ситуация на пазара на автоматизираната търговия, прави препоръки, улесняващи осъществяването на съвместни проекти, съвместно разработване на нови и подобряване на съществуващи продукти и технологии в автоматизираната търговия, проучване, поръчано от заинтересуваните членове на Сдружението на регионалните пазари на автоматизирана търговия, с цел насърчаване на бизнеса и развитие на Сдружението;
 8. Предоставяне на информация, консултации и техническа помощ на членовете на Сдружението;
 9. Създаване на система за информиране на членовете на Сдружението за развитието и иновациите в областта на автоматизираната търговия на територията на Р България и на световните пазари за автоматизирана търговия;
 10. Организиране и провеждане на изложби на оборудване за автоматизирана търговия, компоненти и продукти, които се използват или продават, или предназначени за продажба чрез вендинг машини, както и участие в различни изложби, семинари, конференции и други подобни дейности, с цел да се обменят опит и да се създадат бизнес контакти;
 11. Разширяване и подобряване на пазара на труда в областта на автоматизираната търговия, насърчаване на обучението и преквалификацията на квалифицирани работници в областта на автоматизираната търговия, обучение, конференции и семинари за служители на организации, работещи в областта на автоматизираната търгувия;
 12. Участието във финансирането на програми и дейности, необходими за постигане на целите на Сдружението ;
 13. Развитието на бизнеса и сътрудничеството с други професионални асоциации и други организации в областта на автоматизираната търговия с цел получаване и използване на национален и международен опит в областта на автоматизираната търгувия;
 14. Информационно - издателска дейност;Средства за постигане на целите на Сдружението

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са: постъпления от членски внос от членовете на сдружението; доброволни вноски; дарения; постъпления от продажба на стоки и други услуги; други приходи, незабранени от закон или друг нормативен акт;
ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Обединяване в единна професионална организация и координация на дейностите на лицата и организациите, извършващи дейност в областта на и свързани с автоматизираната търговия, производство, продажба и сервиз на оборудване за автоматизирано търгуване, както и производството и продажбата на компоненти, както и компоненти за такова оборудване, представяне и защита на общите им интереси и собственост;

ІІІ.ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл. 9. (изм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.). Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, които споделят целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат редовно членския си внос.

(2) (отм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.).

Чл. 10. Всеки член на Сдружението има право:

 1. да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в нейните органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 5. да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
Чл. 11. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да внася ежемесечен членски внос;
 2. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на целите му;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Придобиване на членство
Чл. 13. (изм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.) Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и дава писмено становище по предложението, като при положително становище, я внася в Общото събрание за гласуване. Приемането на членове става с явно гласуване, като кандидатът за членство не присъства на гласуването.

(2) Към молбата кандидатът за членство представя и следните документи: презентация, удостоверение за актуално правно състояние (за юридическите лица), удостоверение по чл.87 от ДОПК, референции, декларация, че търговецът не е в производство по несъстоятелност.
Прекратяване на членството
Чл. 14 (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смърт или поставяне под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението
 5. при отпадане.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението . Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 50, ал. 3 от настоящия устав.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с устава и целите на Сдружението . Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на Сдружението . Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

ІV.ИМУЩЕСТВО
Имущество
Чл. 15 Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни и облигационни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.
Източници на средства на сдружението
Чл.16. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос и срокът за внасянето му се определят от Общото събрание.

(2) По решение на общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на Сдружението.

(3) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(4) Размерът на лихвите по заемите или наетите по ал. 3 се определят от общото събрание на сдружението.

(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Стопанска дейност
Чл. 17 (1) Сдружението може да придобива в собственост, да отчуждава и обременява, както и да наема основни и оборотни средства, необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите на Сдружението, както и да сключва договори за представителство, поръчка и възлагане, наем, заем и др.

(2) Извършваната стопанска дейност е в рамките на разрешената от ЗЮЛНЦ за обезпечаване дейността на Сдружението и няма за цел спекулативна печалба по смисъла на ТЗ.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението .
Покриване на загуби
Чл. 18 При наличие на загуби според годишния счетоводен отчет, Общото събрание може да взема решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на Сдружението.

V. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на Сдружението
Чл. 19. Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.
Състав на Общото събрание
Чл. 20 В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство
Чл. 21. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима члена на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 22. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява Сдружението ;
 4. приема и изключва членове;
 5. избира и освобождава членове на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. одобрява годишния финансов отчет;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 9. разглежда жалби срещу решения на Управителния Съвет за прекратяване на членство;
 10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 11. взема решение за участие в други организации;
 12. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 13. приема бюджета на Сдружението;
 14. (отм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.);
 15. приема отчета за дейността на Управителния Съвет;
 16. отменя решения на Управителния Съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 17. освобождава от отговорност членовете на Управителния Съвет.
 18. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем., като с тези правомощия може да бъде упълномощен и Управителния съвет.Провеждане на Общо събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на Сдружението .

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до посочения от членовете на Сдружението адрес и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди датата на Общото събрание.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) (изм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.) Времето от получаване на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
Право на сведение
Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на адреса на управление на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл. 26 (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.Кворум
Чл. 27(1) (изм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.) Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове, с изключение когато в дневния ред са включени въпроси, изискващи по-голям кворум съгласно закона или този Устав.

(2) При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас
Чл. 28. Всички членове имат право на един глас.
Конфликт на интереси
Чл. 29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. (отм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.)Мнозинство
Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите, освен в предвидените от закона и устава случаи.

(2) За решенията по чл. 22, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) (нова с решение на ОС от 20.11.2009 г.) Решенията по чл.22 т.5 се вземат с единодушие от всички членове.

Решения
Чл. 31 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.Протокол
Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Управителен съвет
Чл. 33 (1) Управителният съвет организира и ръководи дейността на асоциацията.

(2) Членовете на Управителения съвет се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) члена, които са членове на сдружението.

(4) Член на Управителения съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Първият Управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от три члена е с мандат от 5(пет) години.

(6) Членовете на Управителения съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(7) (изм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.) Ако след изтичане на мандата на Управителния съвет, не се проведе Общо събрание или не се вземе решение за освобождаване на Управителния съвет, Управителният съвет продължава мандата си до вземане на решение от Общото събрание.

Чл. 34 (1) Членовете на Управителения съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет определя обема на представителна власт на отделни негови членове;

(4) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

(5) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

(6) Управителния съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

(7)Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(8) Управителният съвет се разпорежда с имуществото на асоциацията след изрично писмено упълномощаване от страна на Общото събрание и при спазване изискванията на устава.

(9) (нова - решение на ОС от 20.11.2009 г.) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

(10) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията и носи отговорност за това.

(11) (изм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател на Управителния съвет съгласно реда и условията по този Устав и определя функциите, правата, задълженията и възнагражденията му.

(12) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на асоциацията.

(13 Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(14) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(15) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;Кворум и мнозинство
Чл. 36 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в закона и тези по чл. 35, ал. 8 и 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) (нова с решение на ОС от 20.11.2009 г.) Решенията се вземат с единодушие от всички членове на Управителния съвет в случаите по чл.35 ал.10 от Устава.

(4) (предишна ал.3 - решение на ОС от 20.11.2009 г.) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
Чл. 37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 38 (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Председател на Управителния съвет
Чл. 39. (1) (изм. с решение на ОС от 20.11.2009 г.) Председателят на УС се избира с единодушие измежду членовете на съвета.

(2) Първият председател на УС се избира от Учредителното събрание

(3) Председателят на УС може да бъде преизбиран без ограничение.

(4) Председателят на УС представлява асоциацията, организира и води дейността й

(5) Председателят на УС може да извършва всички действия, да сключва договори и сделки, свързани с дейността на асоциацията, да я представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да извършва разпоредителни сделки с имуществото на асоциацията, освен ако не е упълномощен за това от Общото събрание с изрично нотариално заверено пълномощно.

(6) (нова с решение на ОС от 20.11.2009 г.) Председателят на УС се освобождава с единодушие измежду членовете на съвета.
Изпълнителен директор
Чл. 40 (1) Изпълнителният директор се избира и назначава от Управителният съвет, който определя правомощията му, задълженията му и възнаграждението му с договор за възлагане на управление.

(2) Изпълнителният директор може да бъде лице извън състава на Управителния съвет.

(3)Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време с решение на УС.

(4)Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Сдружението.

(5) Изпълнителният директор:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и председателя;
 2. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
 3. сключва трудовите договори със служителите на Сдружението , след одобрението им от Управителния съвет;
 4. изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
 5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;
 6. Председателят на Управителния съвет от името на Сдружението сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
Чл. 41 (1) Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение. Възнаграждението на всеки от членовете на съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в сдружението. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на членовете на Сдружението

(2) В случай, че някой от членовете на Управителния съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер, определен от Общото събрание.
VІ.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване
Чл. 42. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.
Съдържание на отчета за дейността
Чл. 43. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 44 (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.
Приемане на годишното приключване
Чл. 45. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 46. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Дивиденти
Чл. 47 Асоциацията не разпределя печалба.
Книги на сдружението
Чл. 48. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Асоциацията води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица. Асоциацията няма право да предоставя личните данни на членовете на трети лица.
І.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл. 49. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.Ликвидация
Чл. 50 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението, или от избран от съвета ликвидатор. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението .

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на следните правила: съразмерно на членовете на Сдружението съгласно внесените от тях имоти, вещни и други права и членски внос

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.
VIIІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 51. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 52. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на „Българска Вендинг Асоциация - сдружение с нестопанска цел", състояло се на 31.08. 2009 г. в гр. Пловдив, и изменен с решение от 20.11.2009 г. на извънредно Общо събрание на „Българска Вендинг Асоциация - сдружение с нестопанска цел", в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.